Fiber > UndoREDo

UndoRedo, No.1 (detail)
UndoRedo, No.1 (detail)
Embroidery
22" x 7 1/2"
2016