Fiber > UndoREDo

UndoRedo, No.2 (detail)
UndoRedo, No.2 (detail)
Embroidery
16" x 6"
2016