Fiber > UndoREDo

UndoRedo, No.4 (detail)
UndoRedo, No.4 (detail)
Embroidery
21" x 5 1/2"
2016